Algemene voorwaarden CleanJack®
Artikel 1 – Definities
Algemene Voorwaarden:
De algemene voorwaarden inzake de mobiele dienst CleanJack® + M2M datasimkaart van Flying Bytes Mobile BV.
Contract:
Het contract in navolging waarvan Flying Bytes de klant zal voorzien van, en de klant van Flying Bytes zal afnemen, CleanJack®, in overeenstemming met de
voorwaarden van het Contract.
Flying Bytes:
Flying Bytes Mobile BV, gevestigd aan de Saturnusstraat 60 - u6 in Den Haag.
Gebruiker:
Persoon die door de klant is geautoriseerd is om de CleanJack® applicatie te gebruiken.
Ingangsdatum:
Datum van ondertekening van het contract door de klant.
Initiële contractsduur:
Het aantal jaren dat gespecificeerd is in het contract, ingaand vanaf:
(1) de datum waarop de klant de inlognamen en wachtwoorden ontvangt, die nodig zijn om de CleanJack® service te activeren of
(2) twee weken na de Ingangsdatum,
welke van deze twee zich het eerst voordoet.
Klant:
De klant zoals aangegeven in het contract.
Overeenkomst:
De overeenkomst tussen Flying Bytes en de klant, bestaande uit het contract en mogelijke bijlagen, inclusief de Algemene voorwaarden.
Overmacht:
Een oorzaak buiten de redelijke controle van de betrokken partij, die de uitvoering van de overeenkomst beïnvloedt, waaronder in elk geval onderbrekingen van
transport, telecommunicatie of elektriciteit.
CleanJack® Website: De website www.cleanjack.nl.
Artikel 2 – Toepasbaarheid
2.1 Deze Algemene voorwaarden voor CleanJack® zijn van toepassing en zijn expliciet opgenomen in het Contract en alle nakomende overeenkomsten
tussen Flying Bytes en de Klant in verband met CleanJack®.
2.2 De toepasbaarheid van de algemene voorwaarden van de klant is hierbij expliciet uitgesloten.
Artikel 3 – CleanJack®
3.1 De Klant krijgt een niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht om CleanJack® te gebruiken voor het communiceren tussen binnen- en buitendienst.
3.2 De klant mag CleanJack® gebruiken in verbinding met het aantal gebruikers dat op het contract is aangegeven. Als, op enig moment, de klant het
aantal gebruikers wil ophogen, moet de klant Flying Bytes daarvan op de hoogte stellen en een aparte overeenkomst tekenen.
3.3 De klant is verantwoordelijk voor:
(1) het zorgen voor goed functionerende browser software en internet toegang tot de CleanJack® website met voldoende capaciteit,
(2) correcte configuratie van CleanJack®.
3.4 Flying Bytes behoudt zich het recht voor de ‘look en feel’ van de CleanJack® website en de CleanJack® mobiele applicatie aan te passen.
Artikel 4 – Inlognamen en wachtwoorden
4.1 Flying Bytes of een gemachtigde CleanJack® dealer zal de klant voorzien van de benodigde toegangsgegevens, zoals account namen en inlognamen. Om
veiligheidsredenen dient de klant de toegangsgegevens geheim te houden.
4.2 De Klant is verantwoordelijk voor en aansprakelijk voor elk gebruik van CleanJack®, als de gebruiker toegang heeft verkregen tot de applicatie via de
toegangsgegevens van de Klant. Dit geldt ook als de Klant niet had ingestemd met, of zich bewust was van het gebruik, tenzij het gebruik plaatsvindt
drie (3) werkdagen nadat Flying Bytes schriftelijk het verzoek heeft ontvangen van de Klant om zijn toegangsgegevens ongeldig te maken.
Artikel 5 – Gegevensuitwisseling
5.1 De Klant is verantwoordelijk voor het verzenden van gegevens tussen de CleanJack® mobiele applicatie en de CleanJack® website, tenzij anders
overeengekomen. Als is overeengekomen dat Flying Bytes zulke diensten zal verstrekken, erkent de Klant en stemt de Klant ermee in dat Flying Bytes
afhankelijk is van de uitvoering van derde partijen die diensten leveren, en daarom niet kan garanderen:
(1) dat het verzenden van gegevens vanuit de CleanJack® mobiele applicatie beschikbaar zal zijn op een continue basis en op elke plaats
(bijvoorbeeld door gaten in netwerk dekking en door storingen bij netwerkproviders);
(2) met welke snelheid de gegevensoverdracht plaatsvindt.
5.2 De Klant zal Flying Bytes en zijn partners verdedigen en schadeloos houden van enige verliezen, schades, boetes, kosten of uitgaven (inclusief
wettelijke kosten) voortkomend uit of in verband met claims van derde partijen dat de via CleanJack® verzonden gegevens toepasbare wetten en
regels overtreedt, de rechten van een partij schendt, of op andere wijze onrechtvaardig is ten opzicht van derde partijen.
Artikel 6 – Tarieven en betaling
6.1 De Klant zal Flying Bytes het in het Contract vastgelegde tarief betalen voor het leveren van CleanJack®. De tarieven zijn exclusief:
(1) BTW en andere belastingen en incidentele kosten en uitgaven en
(2) Kosten voor het aanschaffen, huren of gebruiken van benodigde producten en diensten.
6.2 De tarieven liggen vast voor het eerste jaar en kunnen daarna aangepast worden door Flying Bytes conform de consumenten prijsindex zoals jaarlijks
berekend door het CBS. Met ingang van de eerste dag van elke opvolgende periode van één jaar.
6.3 De kosten zullen in maandelijkse termijnen betaald worden. Tenzij anders overeengekomen, zal Flying Bytes alle betalingen per automatische incasso
innen. De Klant machtigt Flying Bytes hierbij om de verschuldigde betalingen van de bankrekening zoals gespecificeerd in het Contract, te incasseren.
Als de automatische incasso niet succesvol is:
(1) zal de klant in overtreding zijn van de overeenkomst, zonder dat notificatie van wanbetaling nodig is, en alle claims van Flying
Bytes aan de klant zullen onmiddellijk betaald moeten worden;
(2) zal de klant verplicht zijn om de statutaire rente voor commerciële schulden over het openstaande bedrag en alle juridische en
extrajuridische kosten erkend door Flying Bytes in relatie tot het herstellen en innen van een openstaand bedrag, te betalen;
(3) Flying Bytes behoudt zich het recht voor om de toegang van de Klant tot en het gebruik door de Klant van CleanJack® op te
schorten totdat alle openstaande bedragen (inclusief rente en kosten) voldaan zijn;
(4) De kosten voor het opschorten en reactiveren zullen op de Klant verhaald worden.
6.4 Alle betalingen die door de Klant gedaan moeten worden, moeten uitgevoerd worden zonder aansporing of uitstel.
Artikel 7 – Aansprakelijkheid
7.1 Behoudens artikel 7.3, zal Flying Bytes in geen geval aansprakelijk zijn voor verliezen van winst, verwachte spaargelden, inkomsten, zaken, verlies of
corruptie van gegevens, verlies van gebruik, verlies van goedheid, verlies als gevolg van vertraging of enig indirect of substantieel verlies of schade,
zowel in contract, als in ongelijk (inclusief nalatigheid), misvertegenwoordiging (anders dan frauduleuze misvertegenwoordiging), breuk van statutaire
plicht of anderszins volgend uit de Overeenkomst.
7.2 Behoudens artikel 7.1 en 7.3, zal de aansprakelijkheid van Flying Bytes, zowel in contract als in ongelijk (inclusief nalatigheid), misvertegenwoordiging
(anders dan frauduleuze misvertegenwoordiging), breuk van statutaire plicht of anderszins volgend uit de Overeenkomst, beperkt zijn tot de netto prijs
die betaald is, of betaald moet worden door de Klant in de eerste twaalf (12) maanden van het jaar waarin het verlies of de schade ontstond.
7.3 Niets in de Overeenkomst zal bedoeld zijn om de aansprakelijkheid van Flying Bytes te beperken of uit te sluiten met betrekking tot:
(1) Verlies of diefstal veroorzaakt door moedwillige opzet of grove nalatigheid van Flying Bytes of een medewerker van Flying Bytes;
(2) Letsel of overlijden van een persoon, veroorzaakt door Flying Bytes of een medewerker van Flying Bytes.
7.4 Een claim voor verlies of beschadiging moet binnen twaalf (12) maanden na de datum waarop de schade veroorzaakt werd, worden gemeld aan Flying
Bytes. Indien hieraan niet voldaan wordt, wordt er van de claim afgezien.
7.5 Alle garanties, condities en andere voorwaarden geïmpliceerd door statuten, die niet vermeld zijn in deze Overeenkomst, zijn voor zo ver dat is
toegestaan door de wet, uitgesloten van de Overeenkomst.
Artikel 8 – Overmacht
Als een partij weerhouden of vertraagd wordt in het uitvoeren van zijn verplichtingen die vallen onder de Overeenkomst, als gevolg van Overmacht, dan zal die
partij vrijgesteld zijn van het uitvoeren of het tijdig uitvoeren, respectievelijk, van zijn verplichtingen, onder voorwaarde dat de overmacht voortduurt, en de
partij ermee instemt alle redelijke inspanningen toe te passen om de Overmacht te verhelpen of te omzeilen, zodat de verplichtingen die vallen onder de
Overeenkomst uitgevoerd kunnen worden.
Artikel 9 – Gegevensbescherming
9.1 De partijen zullen alle voorwaarden van relevante gegevensbeschermingswetten en regels nakomen, voor zo ver de overtreding van dergelijke
voorwaarden invloed heeft op de belangen van de andere partij.
Elke partij zal de andere partij compenseren voor claims voortkomend uit of in verband met het niet nakomen, of niet voldoende nakomen van de
voorwaarden door de vergoedende partij.
9.2 Flying Bytes is vrij om persoonlijke gegevens te verzamelen, verwerken, op te slaan en te gebruiken, indien dat nodig is om het de Klant mogelijk te
maken CleanJack® te gebruiken, of voor facturatie doeleinden. De Klant stemt ermee in dat Flying Bytes de gegevens beschikbaar zal stellen aan derde
partijen die Flying Bytes gebruikt voor de levering van CleanJack®.
9.3 De klant garandeert dat hij de geschreven toestemming heeft van zijn werknemers, relaties en alle personen betrokken bij CleanJack®, om
persoonlijke gegevens door te geven, en dat hij Flying Bytes expliciet opdracht geeft CleanJack® te leveren, door dergelijke gegevens te gebruiken en
op te slaan, en door de gegevens door te geven aan derde partijen die Flying Bytes gebruikt voor het leveren van CleanJack®. De Klant zal op verzoek
de relevante toestemming of een gelijkwaardige overeenkomst tonen aan Flying Bytes.
9.4 De klant mag op elk moment zijn toestemming voor het verzamelen, verwerken, opslaan en gebruiken van zijn gegevens intrekken. Deze intrekking
moet schriftelijk bij Flying Bytes worden ingediend en heeft geen effect op de Overeenkomst en zal de betalingsverplichting van de Klant als gevolg van
de Overeenkomst intact laten. De Klant erkent dat Flying Bytes als gevolg daarvan mogelijk niet in staat is CleanJack® te leveren.
Artikel 10 – Intellectueel eigendom
10.1 Flying Bytes behoudt alle intellectueel eigendomsrechten met betrekking tot CleanJack®. De Klant zal zich in geen geval rechten, titel of belang in
deze intellectuele eigendomsrechten toe-eigenen, ten verdienste van enig gebruik dat de Klant daarvan mag maken als gevolg van de Overeenkomst.
10.2 De Klant zal in geen geval het feit aanvechten dat Flying Bytes de intellectuele eigendoms rechten bezit, of iemand anders daarin assisteren, of iets
doen dat de rechten van Flying Bytes op CleanJack®, of de waarde van de intellectuele eigendoms rechten, zal bedreigen of verminderen.
Artikel 11 – Looptijd en Beëindiging
11.1 De Overeenkomst gaat in op de Ingangsdatum en zal aflopen na de Initiële looptijd. Volgend op de Initiële looptijd zal de Overeenkomst automatisch
vernieuwd worden voor de opvolgende periodes van één (1) jaar elk, tenzij één van de partijen de andere partij schriftelijk laat weten de
Overeenkomst niet te willen vernieuwen, minstens drie (3) maanden voorafgaand aan de datum waarop de Overeenkomst anders vernieuwd zou
worden.
11.2 Elke partij mag, zonder vooringenomenheid met een van zijn andere rechten die hieronder vallen, met schriftelijke notificatie, de Overeenkomst met
onmiddellijke ingang opzeggen, als:
(1) de andere partij verzuimt zich aan een voorwaarde of regel te houden, inclusief niet of late betaling, en zulke contractsbreuk niet
rechtgezet is binnen twintig (20) kalenderdagen na een schriftelijk bericht, waarin de contractbreuk gespecificeerd wordt en
rechtzetting wordt gevraagd;
(2) een van de volgende gebeurtenissen zich voordoet: (a) het presenteren van een petitie voor het beëindigen aan de andere partij; (b)
de andere partij is onderworpen aan een bevel of een uitspraak voor beëindiging van de andere partij; (c) de aanvraag van of de
aanvraag van een afspraak met een curator voor de andere partij; (d) als een curator wordt aangewezen voor alle of een deel van de
bezittingen van de andere partij; (e) als de andere partij een regeling treft met zijn crediteuren in het algemeen of een commissie ten
bate van zijn crediteuren of andere gelijksoortige regelingen; (f) liquidatie van de andere partij; (g) de andere partij niet in staat is
zijn schulden te betalen of op andere manier insolvent is; (h) de andere partij kan niet langer, of dreigt niet langer zijn bedrijf te
kunnen voortzetten;
(3) er sprake is van vertraging of uitblijven van uitvoering van de diensten in de Overeenkomst, als gevolg van Overmacht, waarbij de
vertraging of het uitblijven drie (3) maanden heeft voortgeduurd.
Artikel 12 – Overig
12.1 Geen van de partijen mag zijn rechten en verplichtingen als gevolg van de Overeenkomst toekennen, verpachten, overdragen of wegdoen, in zijn
geheel of gedeeltelijk, zonder vooraf schriftelijke toestemming te hebben gekregen van de andere partij. Flying Bytes mag zijn rechten en
verplichtingen als gevolg van de Overeenkomst toekennen, verpachten, overdragen aan een van zijn partners, zonder toestemming van de Klant.
12.2 De onwettigheid, ongeldigheid of ontoepasbaarheid van een voorwaarde van de Overeenkomst zal de wettigheid, geldigheid en toepasbaarheid van de
rest van het Artikel of de paragraaf, dat de betreffende voorwaarde betreft, niet beïnvloeden. Als de rest van de voorwaarde niet beïnvloed is, zullen
de partijen alle redelijke inspanningen gebruiken, om binnen een redelijke tijd tot overeenstemming te komen over een wettelijke en redelijke
variatie op de Overeenkomst, wat nodig kan zijn om, zo ver mogelijk, hetzelfde effect te bereiken als bereikt zou zijn met het betreffende Artikel.
12.3 Geen wijziging van de Overeenkomst is geldig of bindend, tenzij deze schriftelijk is opgesteld.
12.4 Flying Bytes behoudt zich het recht voor deze Algemene voorwaarden te wijzigen. De wijzigingen zullen van kracht worden op de datum dat de Klant
hiervan op de hoogte is gesteld.
12.5 Elke onenigheid volgend uit de Overeenkomst, zal in eerste instantie behandeld worden door de bevoegde Rechtbank van Amsterdam, die exclusieve
jurisdictie heeft in dergelijke onenigheden. De Overeenkomst valt onder de Nederlandse wet.

Algemene Voorwaarden CleanJack 2017 V2.0
 

Download algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden CleanJack®

Artikel 1 – Definities

Algemene Voorwaarden:
De algemene voorwaarden inzake de mobiele dienst CleanJack® + M2M datasimkaart van Flying Bytes Mobile BV.
Contract:
Het contract in navolging waarvan Flying Bytes de klant zal voorzien van, en de klant van Flying Bytes zal afnemen, CleanJack®, in overeenstemming met de
voorwaarden van het Contract.
Flying Bytes:
Flying Bytes Mobile BV, gevestigd aan de Saturnusstraat 60 - u6 in Den Haag.
Gebruiker:
Persoon die door de klant is geautoriseerd is om de CleanJack® applicatie te gebruiken.
Ingangsdatum:
Datum van ondertekening van het contract door de klant.
Initiële contractsduur:
Het aantal jaren dat gespecificeerd is in het contract, ingaand vanaf:
(1) de datum waarop de klant de inlognamen en wachtwoorden ontvangt, die nodig zijn om de CleanJack® service te activeren of
(2) twee weken na de Ingangsdatum,
welke van deze twee zich het eerst voordoet.
Klant:
De klant zoals aangegeven in het contract.
Overeenkomst:
De overeenkomst tussen Flying Bytes en de klant, bestaande uit het contract en mogelijke bijlagen, inclusief de Algemene voorwaarden.
Overmacht:
Een oorzaak buiten de redelijke controle van de betrokken partij, die de uitvoering van de overeenkomst beïnvloedt, waaronder in elk geval onderbrekingen van
transport, telecommunicatie of elektriciteit.

CleanJack® Website: De website www.cleanjack.nl.

Artikel 2 – Toepasbaarheid

2.1 Deze Algemene voorwaarden voor CleanJack® zijn van toepassing en zijn expliciet opgenomen in het Contract en alle nakomende overeenkomsten
tussen Flying Bytes en de Klant in verband met CleanJack®.
2.2 De toepasbaarheid van de algemene voorwaarden van de klant is hierbij expliciet uitgesloten.

Artikel 3 – CleanJack®

3.1 De Klant krijgt een niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht om CleanJack® te gebruiken voor het communiceren tussen binnen- en buitendienst.
3.2 De klant mag CleanJack® gebruiken in verbinding met het aantal gebruikers dat op het contract is aangegeven. Als, op enig moment, de klant het
aantal gebruikers wil ophogen, moet de klant Flying Bytes daarvan op de hoogte stellen en een aparte overeenkomst tekenen.
3.3 De klant is verantwoordelijk voor:
(1) het zorgen voor goed functionerende browser software en internet toegang tot de CleanJack® website met voldoende capaciteit,
(2) correcte configuratie van CleanJack®.
3.4 Flying Bytes behoudt zich het recht voor de ‘look en feel’ van de CleanJack® website en de CleanJack® mobiele applicatie aan te passen.

Artikel 4 – Inlognamen en wachtwoorden

4.1 Flying Bytes of een gemachtigde CleanJack® dealer zal de klant voorzien van de benodigde toegangsgegevens, zoals account namen en inlognamen. Om
veiligheidsredenen dient de klant de toegangsgegevens geheim te houden.
4.2 De Klant is verantwoordelijk voor en aansprakelijk voor elk gebruik van CleanJack®, als de gebruiker toegang heeft verkregen tot de applicatie via de
toegangsgegevens van de Klant. Dit geldt ook als de Klant niet had ingestemd met, of zich bewust was van het gebruik, tenzij het gebruik plaatsvindt
drie (3) werkdagen nadat Flying Bytes schriftelijk het verzoek heeft ontvangen van de Klant om zijn toegangsgegevens ongeldig te maken.

Artikel 5 – Gegevensuitwisseling

5.1 De Klant is verantwoordelijk voor het verzenden van gegevens tussen de CleanJack® mobiele applicatie en de CleanJack® website, tenzij anders
overeengekomen. Als is overeengekomen dat Flying Bytes zulke diensten zal verstrekken, erkent de Klant en stemt de Klant ermee in dat Flying Bytes
afhankelijk is van de uitvoering van derde partijen die diensten leveren, en daarom niet kan garanderen:
(1) dat het verzenden van gegevens vanuit de CleanJack® mobiele applicatie beschikbaar zal zijn op een continue basis en op elke plaats
(bijvoorbeeld door gaten in netwerk dekking en door storingen bij netwerkproviders);
(2) met welke snelheid de gegevensoverdracht plaatsvindt.
5.2 Indien de klant gebruik maakt van de M2M SIM kaarten van Flying Bytes Mobile BV wordt eenmalig € 4 activatiekosten per simkaart in rekening
gebracht.
5.3 De Klant zal Flying Bytes en zijn partners verdedigen en schadeloos houden van enige verliezen, schades, boetes, kosten of uitgaven (inclusief
wettelijke kosten) voortkomend uit of in verband met claims van derde partijen dat de via CleanJack® verzonden gegevens toepasbare wetten en
regels overtreedt, de rechten van een partij schendt, of op andere wijze onrechtvaardig is ten opzicht van derde partijen.

Artikel 6 – Tarieven en betaling

6.1 De Klant zal Flying Bytes het in het Contract vastgelegde tarief betalen voor het leveren van CleanJack®. De tarieven zijn exclusief:
(1) BTW en andere belastingen en incidentele kosten en uitgaven en
(2) Kosten voor het aanschaffen, huren of gebruiken van benodigde producten en diensten.
6.2 De tarieven liggen vast voor het eerste jaar en kunnen daarna aangepast worden door Flying Bytes conform de consumenten prijsindex zoals jaarlijks
berekend door het CBS. Met ingang van de eerste dag van elke opvolgende periode van één jaar.
6.3 De kosten zullen in maandelijkse termijnen betaald worden. Tenzij anders overeengekomen, zal Flying Bytes alle betalingen per automatische incasso
innen. De Klant machtigt Flying Bytes hierbij om de verschuldigde betalingen van de bankrekening zoals gespecificeerd in het Contract, te incasseren.
Als de automatische incasso niet succesvol is:
(1) zal de klant in overtreding zijn van de overeenkomst, zonder dat notificatie van wanbetaling nodig is, en alle claims van Flying
Bytes aan de klant zullen onmiddellijk betaald moeten worden;
(2) zal de klant verplicht zijn om de statutaire rente voor commerciële schulden over het openstaande bedrag en alle juridische en
extrajuridische kosten erkend door Flying Bytes in relatie tot het herstellen en innen van een openstaand bedrag, te betalen;
(3) Flying Bytes behoudt zich het recht voor om de toegang van de Klant tot en het gebruik door de Klant van CleanJack® op te
schorten totdat alle openstaande bedragen (inclusief rente en kosten) voldaan zijn;
(4) De kosten voor het opschorten en reactiveren zullen op de Klant verhaald worden.
6.4 Alle betalingen die door de Klant gedaan moeten worden, moeten uitgevoerd worden zonder aansporing of uitstel.

Artikel 7 – Aansprakelijkheid

7.1 Behoudens artikel 7.3, zal Flying Bytes in geen geval aansprakelijk zijn voor verliezen van winst, verwachte spaargelden, inkomsten, zaken, verlies of
corruptie van gegevens, verlies van gebruik, verlies van goedheid, verlies als gevolg van vertraging of enig indirect of substantieel verlies of schade,
zowel in contract, als in ongelijk (inclusief nalatigheid), misvertegenwoordiging (anders dan frauduleuze misvertegenwoordiging), breuk van statutaire
plicht of anderszins volgend uit de Overeenkomst.
7.2 Behoudens artikel 7.1 en 7.3, zal de aansprakelijkheid van Flying Bytes, zowel in contract als in ongelijk (inclusief nalatigheid), misvertegenwoordiging
(anders dan frauduleuze misvertegenwoordiging), breuk van statutaire plicht of anderszins volgend uit de Overeenkomst, beperkt zijn tot de netto prijs
die betaald is, of betaald moet worden door de Klant in de eerste twaalf (12) maanden van het jaar waarin het verlies of de schade ontstond.
7.3 Niets in de Overeenkomst zal bedoeld zijn om de aansprakelijkheid van Flying Bytes te beperken of uit te sluiten met betrekking tot:
(1) Verlies of diefstal veroorzaakt door moedwillige opzet of grove nalatigheid van Flying Bytes of een medewerker van Flying Bytes;
(2) Letsel of overlijden van een persoon, veroorzaakt door Flying Bytes of een medewerker van Flying Bytes.
7.4 Een claim voor verlies of beschadiging moet binnen twaalf (12) maanden na de datum waarop de schade veroorzaakt werd, worden gemeld aan Flying
Bytes. Indien hieraan niet voldaan wordt, wordt er van de claim afgezien.
7.5 Alle garanties, condities en andere voorwaarden geïmpliceerd door statuten, die niet vermeld zijn in deze Overeenkomst, zijn voor zo ver dat is
toegestaan door de wet, uitgesloten van de Overeenkomst.

Artikel 8 – Overmacht

Als een partij weerhouden of vertraagd wordt in het uitvoeren van zijn verplichtingen die vallen onder de Overeenkomst, als gevolg van Overmacht, dan zal die
partij vrijgesteld zijn van het uitvoeren of het tijdig uitvoeren, respectievelijk, van zijn verplichtingen, onder voorwaarde dat de overmacht voortduurt, en de
partij ermee instemt alle redelijke inspanningen toe te passen om de Overmacht te verhelpen of te omzeilen, zodat de verplichtingen die vallen onder de
Overeenkomst uitgevoerd kunnen worden.

Artikel 9 – Gegevensbescherming

9.1 De partijen zullen alle voorwaarden van relevante gegevensbeschermingswetten en regels nakomen, voor zo ver de overtreding van dergelijke
voorwaarden invloed heeft op de belangen van de andere partij.
Elke partij zal de andere partij compenseren voor claims voortkomend uit of in verband met het niet nakomen, of niet voldoende nakomen van de
voorwaarden door de vergoedende partij.
9.2 Flying Bytes is vrij om persoonlijke gegevens te verzamelen, verwerken, op te slaan en te gebruiken, indien dat nodig is om het de Klant mogelijk te
maken CleanJack® te gebruiken, of voor facturatie doeleinden. De Klant stemt ermee in dat Flying Bytes de gegevens beschikbaar zal stellen aan derde
partijen die Flying Bytes gebruikt voor de levering van CleanJack®.
9.3 De klant garandeert dat hij de geschreven toestemming heeft van zijn werknemers, relaties en alle personen betrokken bij CleanJack®, om
persoonlijke gegevens door te geven, en dat hij Flying Bytes expliciet opdracht geeft CleanJack® te leveren, door dergelijke gegevens te gebruiken en
op te slaan, en door de gegevens door te geven aan derde partijen die Flying Bytes gebruikt voor het leveren van CleanJack®. De Klant zal op verzoek
de relevante toestemming of een gelijkwaardige overeenkomst tonen aan Flying Bytes.
9.4 De klant mag op elk moment zijn toestemming voor het verzamelen, verwerken, opslaan en gebruiken van zijn gegevens intrekken. Deze intrekking
moet schriftelijk bij Flying Bytes worden ingediend en heeft geen effect op de Overeenkomst en zal de betalingsverplichting van de Klant als gevolg van
de Overeenkomst intact laten. De Klant erkent dat Flying Bytes als gevolg daarvan mogelijk niet in staat is CleanJack® te leveren.

Artikel 10 – Intellectueel eigendom

10.1 Flying Bytes behoudt alle intellectueel eigendomsrechten met betrekking tot CleanJack®. De Klant zal zich in geen geval rechten, titel of belang in
deze intellectuele eigendomsrechten toe-eigenen, ten verdienste van enig gebruik dat de Klant daarvan mag maken als gevolg van de Overeenkomst.
10.2 De Klant zal in geen geval het feit aanvechten dat Flying Bytes de intellectuele eigendoms rechten bezit, of iemand anders daarin assisteren, of iets
doen dat de rechten van Flying Bytes op CleanJack®, of de waarde van de intellectuele eigendoms rechten, zal bedreigen of verminderen.

Artikel 11 – Looptijd en Beëindiging

11.1 De Overeenkomst gaat in op de Ingangsdatum en zal aflopen na de Initiële looptijd. Volgend op de Initiële looptijd zal de Overeenkomst automatisch
vernieuwd worden voor de opvolgende periodes van één (1) jaar elk, tenzij één van de partijen de andere partij schriftelijk laat weten de
Overeenkomst niet te willen vernieuwen, minstens drie (3) maanden voorafgaand aan de datum waarop de Overeenkomst anders vernieuwd zou
worden.
11.2 Elke partij mag, zonder vooringenomenheid met een van zijn andere rechten die hieronder vallen, met schriftelijke notificatie, de Overeenkomst met
onmiddellijke ingang opzeggen, als:
(1) de andere partij verzuimt zich aan een voorwaarde of regel te houden, inclusief niet of late betaling, en zulke contractsbreuk niet
rechtgezet is binnen twintig (20) kalenderdagen na een schriftelijk bericht, waarin de contractbreuk gespecificeerd wordt en
rechtzetting wordt gevraagd;
(2) een van de volgende gebeurtenissen zich voordoet: (a) het presenteren van een petitie voor het beëindigen aan de andere partij; (b)
de andere partij is onderworpen aan een bevel of een uitspraak voor beëindiging van de andere partij; (c) de aanvraag van of de
aanvraag van een afspraak met een curator voor de andere partij; (d) als een curator wordt aangewezen voor alle of een deel van de
bezittingen van de andere partij; (e) als de andere partij een regeling treft met zijn crediteuren in het algemeen of een commissie ten
bate van zijn crediteuren of andere gelijksoortige regelingen; (f) liquidatie van de andere partij; (g) de andere partij niet in staat is
zijn schulden te betalen of op andere manier insolvent is; (h) de andere partij kan niet langer, of dreigt niet langer zijn bedrijf te
kunnen voortzetten;
(3) er sprake is van vertraging of uitblijven van uitvoering van de diensten in de Overeenkomst, als gevolg van Overmacht, waarbij de
vertraging of het uitblijven drie (3) maanden heeft voortgeduurd.

Artikel 12 – Overig

12.1 Geen van de partijen mag zijn rechten en verplichtingen als gevolg van de Overeenkomst toekennen, verpachten, overdragen of wegdoen, in zijn
geheel of gedeeltelijk, zonder vooraf schriftelijke toestemming te hebben gekregen van de andere partij. Flying Bytes mag zijn rechten en
verplichtingen als gevolg van de Overeenkomst toekennen, verpachten, overdragen aan een van zijn partners, zonder toestemming van de Klant.
12.2 De onwettigheid, ongeldigheid of ontoepasbaarheid van een voorwaarde van de Overeenkomst zal de wettigheid, geldigheid en toepasbaarheid van de
rest van het Artikel of de paragraaf, dat de betreffende voorwaarde betreft, niet beïnvloeden. Als de rest van de voorwaarde niet beïnvloed is, zullen
de partijen alle redelijke inspanningen gebruiken, om binnen een redelijke tijd tot overeenstemming te komen over een wettelijke en redelijke
variatie op de Overeenkomst, wat nodig kan zijn om, zo ver mogelijk, hetzelfde effect te bereiken als bereikt zou zijn met het betreffende Artikel.
12.3 Geen wijziging van de Overeenkomst is geldig of bindend, tenzij deze schriftelijk is opgesteld.
12.4 Flying Bytes behoudt zich het recht voor deze Algemene voorwaarden te wijzigen. De wijzigingen zullen van kracht worden op de datum dat de Klant
hiervan op de hoogte is gesteld.
12.5 Elke onenigheid volgend uit de Overeenkomst, zal in eerste instantie behandeld worden door de bevoegde Rechtbank van Amsterdam, die exclusieve
jurisdictie heeft in dergelijke onenigheden. De Overeenkomst valt onder de Nederlandse wet.

Aanmelden nieuwsbrief

Meld u hier aan voor de nieuwsbrief
Aanmelden

Contactgegevens

Flying Bytes Mobile BV
Dhr. Niels van den Berg

Saturnusstraat 60 - U6  2516 AH Den Haag
T: +31 702040132 E: info@cleanjack.com